Accesul la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere. Persoanele interesate de aceste informaţii pot să întocmească o cerere, care va fi depusă la sediul CSM Corona Braşov, Bulevardul Gării nr.21 sau pe adresa de mail: juridic@coronabrasov.ro .

Program de lucru:

Luni-Vineri 0800-1600

Program de audiențe:

Joi 1400-1600

Informațiile vă vor fi furnizate în termenul legal de 30 de zile. Totodată, cei interesați pot găsi informațiile de interes public online, navigând site-ul oficial al clubului www.coronabrasov.ro

  • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea clubului.
  • Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe
  • Numele și prenumele persoanelor din conducerea clubului
  • Coordonatele de contact ale clubului, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de mail și adresa paginii de internet.
  • Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil
  • Programele și strategiile proprii
  • Rapoarte privind rezultatele sportive ale fiecărui secții din club

LISTA DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

H.235 – înfiinţarea structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”

H.242 – aprobarea organigramei şi a statutului de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov

H.243 – aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov

H.400 – modificarea Anexei la H.C.L. nr. 243 din 17 aprilie 2019, republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov

H.445 – Privind: completarea H.C.L. nr. 235 din 29.03.2019 pentru aprobarea înființării structurii sportive ’’Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov ”, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov

H.446 – Privind: aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, pe anul 2019

H.447 – Privind: aprobarea protocolului privind participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ”Joc de Calificare la Campionatul European de Handbal Feminin România-Ucraina” și al evenimentului ’’Super Cupa României la handbal masculin între Dinamo București – SCM Politehnica Timișoara, Super Cupa României la handbal feminin între SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București ”

H.504 – Privind: aprobarea utilizării cu titlu gratuit și cu prioritate a bazelor sportive – proprietatea Municipiului Brașov și a sălilor și terenurilor de sport, amenajate în cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov

H.556 – Privind: stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, începând cu data de 01.09.2019

H.557 – Privind: stabilirea condițiilor, criteriilor și procedura pentru fiecare categorie de participant la activitățile sportive din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, începând cu data de 01.09.2019

H.616 – Privind: participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ’’Cupa României la natație adresată categoriilor Juniori, Tineret și Seniori”, în perioada 04 – 06.10.2019

H.689 – Privind: accesul Clubului Sportiv Municipal Corona 2010 Brașov, pentru utilizarea sălilor și terenurilor de sport amenajate în cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov, în vederea implementării proiectului “Sportul în școli”.

HCL 19/27.01.2022
Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov - instituție sub autoritatea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2022

HOTĂRÂREA Nr. 19
din data de  27 ianuarie  2022
 

Privind: stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov  instituție sub autoritatea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2022;

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 27 ianuarie 2022;
Având în vedere:
– Referatul de aprobare nr. 200 din 20.01.2022 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
– Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov – instituție sub autoritatea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2022;
În conformitate cu prevederile:
– Art. 11 şi art. 38, alin. (3), lit. e) din Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Art. 1 din H.G. nr. 1071 din 04.10.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în anul 2022;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal CORONA, Brașov, instituție sub autoritatea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2022, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. La stabilirea salariilor de bază aferente gradaţiei 0 pentru funcţiile din Anexă, nu se iau în calcul coeficienţii prevăzuţi în anexă.
Salariile de bază pentru gradaţiile de vechime de la 1 – 5 ale funcţiilor de execuţie se determină prin majorarea salariilor de bază stabilite pentru gradaţia 0, în condiţiile şi cotele procentuale prevăzute la art. 10 din Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3. Salariile de bază pentru funcțiile specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în statul de funcții, dovedite a fi necesare desfășurării activității Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov sunt cele prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 153 din 28.07.2017, cu modificările și completările ulterioare și se acordă potrivit prevederilor art. 38, alin. (4) și alin. (6) din legea menționată.
Art. 4. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizaţiile lunare şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor ce revin instituţiei, potrivit legii.
Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 31.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov, instituție în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2020, îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 6. Primarul Municipiului Brașov, prin Clubul Sportiv Municipal CORONA Brașov, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
HCL 19/27.01.2022
Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov - instituție sub autoritatea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2022

HOTĂRÂREA Nr. 19
din data de  27 ianuarie  2022
 

Privind: stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov  instituție sub autoritatea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2022;

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 27 ianuarie 2022;
Având în vedere:
– Referatul de aprobare nr. 200 din 20.01.2022 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
– Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov – instituție sub autoritatea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2022;
În conformitate cu prevederile:
– Art. 11 şi art. 38, alin. (3), lit. e) din Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Art. 1 din H.G. nr. 1071 din 04.10.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în anul 2022;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal CORONA, Brașov, instituție sub autoritatea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2022, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. La stabilirea salariilor de bază aferente gradaţiei 0 pentru funcţiile din Anexă, nu se iau în calcul coeficienţii prevăzuţi în anexă.
Salariile de bază pentru gradaţiile de vechime de la 1 – 5 ale funcţiilor de execuţie se determină prin majorarea salariilor de bază stabilite pentru gradaţia 0, în condiţiile şi cotele procentuale prevăzute la art. 10 din Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3. Salariile de bază pentru funcțiile specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în statul de funcții, dovedite a fi necesare desfășurării activității Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov sunt cele prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 153 din 28.07.2017, cu modificările și completările ulterioare și se acordă potrivit prevederilor art. 38, alin. (4) și alin. (6) din legea menționată.
Art. 4. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizaţiile lunare şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor ce revin instituţiei, potrivit legii.
Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 31.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov, instituție în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2020, îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 6. Primarul Municipiului Brașov, prin Clubul Sportiv Municipal CORONA Brașov, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.