Accesul la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere. Persoanele interesate de aceste informaţii pot să întocmească o cerere, care va fi depusă la sediul CSM Corona Braşov, Bulevardul Gării nr.21 sau pe adresa de mail: juridic@coronabrasov.ro .

Program de lucru:

Luni-Vineri 0800-1600

Program de audiențe:

Joi 1400-1600

Informațiile vă vor fi furnizate în termenul legal de 30 de zile. Totodată, cei interesați pot găsi informațiile de interes public online, navigând site-ul oficial al clubului www.coronabrasov.ro

  • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea clubului.
  • Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe
  • Numele și prenumele persoanelor din conducerea clubului
  • Coordonatele de contact ale clubului, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de mail și adresa paginii de internet.
  • Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil
  • Programele și strategiile proprii
  • Rapoarte privind rezultatele sportive ale fiecărui secții din club

LISTA DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

H.235 – înfiinţarea structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”

H.242 – aprobarea organigramei şi a statutului de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov

H.243 – aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov

H.400 – modificarea Anexei la H.C.L. nr. 243 din 17 aprilie 2019, republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov

H.445 – Privind: completarea H.C.L. nr. 235 din 29.03.2019 pentru aprobarea înființării structurii sportive ’’Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov ”, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov

H.446 – Privind: aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, pe anul 2019

H.447 – Privind: aprobarea protocolului privind participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ”Joc de Calificare la Campionatul European de Handbal Feminin România-Ucraina” și al evenimentului ’’Super Cupa României la handbal masculin între Dinamo București – SCM Politehnica Timișoara, Super Cupa României la handbal feminin între SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București ”

H.504 – Privind: aprobarea utilizării cu titlu gratuit și cu prioritate a bazelor sportive – proprietatea Municipiului Brașov și a sălilor și terenurilor de sport, amenajate în cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov

H.556 – Privind: stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, începând cu data de 01.09.2019

H.557 – Privind: stabilirea condițiilor, criteriilor și procedura pentru fiecare categorie de participant la activitățile sportive din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, începând cu data de 01.09.2019

H.616 – Privind: participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ’’Cupa României la natație adresată categoriilor Juniori, Tineret și Seniori”, în perioada 04 – 06.10.2019

H.689 – Privind: accesul Clubului Sportiv Municipal Corona 2010 Brașov, pentru utilizarea sălilor și terenurilor de sport amenajate în cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov, în vederea implementării proiectului “Sportul în școli”.

HCL 19/27.01.2022
Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov - instituție sub autoritatea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2022

HOTĂRÂREA Nr. 19
din data de  27 ianuarie  2022
 

Privind: stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov  instituție sub autoritatea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2022;

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 27 ianuarie 2022;
Având în vedere:
– Referatul de aprobare nr. 200 din 20.01.2022 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
– Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov – instituție sub autoritatea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2022;
În conformitate cu prevederile:
– Art. 11 şi art. 38, alin. (3), lit. e) din Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Art. 1 din H.G. nr. 1071 din 04.10.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în anul 2022;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal CORONA, Brașov, instituție sub autoritatea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2022, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. La stabilirea salariilor de bază aferente gradaţiei 0 pentru funcţiile din Anexă, nu se iau în calcul coeficienţii prevăzuţi în anexă.
Salariile de bază pentru gradaţiile de vechime de la 1 – 5 ale funcţiilor de execuţie se determină prin majorarea salariilor de bază stabilite pentru gradaţia 0, în condiţiile şi cotele procentuale prevăzute la art. 10 din Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3. Salariile de bază pentru funcțiile specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în statul de funcții, dovedite a fi necesare desfășurării activității Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov sunt cele prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 153 din 28.07.2017, cu modificările și completările ulterioare și se acordă potrivit prevederilor art. 38, alin. (4) și alin. (6) din legea menționată.
Art. 4. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizaţiile lunare şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor ce revin instituţiei, potrivit legii.
Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 31.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov, instituție în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2020, îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 6. Primarul Municipiului Brașov, prin Clubul Sportiv Municipal CORONA Brașov, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
HCL 270/27.04.2022
Respingerea proiectului privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

HOTĂRÂREA Nr.  270
din data de  27  aprilie  2022
 
 
 
 
Privind: respingerea proiectului privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare șFuncționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 27 aprilie 2022;
Având în vedere:
– Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
– Adresa nr. 982/15.04.2022 a C.S.M. Corona Brașov;
Raportul de specialitate nr. 969 din 14.04.2022 al Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
În conformitate cu prevederile:
– Legii nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
– Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată,
– H.C.L. nr. 235/29.03.2019 prin care s-a aprobat înfiinţarea structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”, instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, sub forma unui Club Sportiv Municipal, polisportiv, persoană juridică de drept public, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov;
– Art. 173 din Codul Muncii, coroborate cu ale Titlului III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice, din Partea a VI-a a Codului Administrativ;
Ţinând cont de rezultatul votului cu privire la proiectul propus: 11 voturi pentru şi 15 abţineri;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr.  1 şi 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (3), lit. c), art 139, alin. (1) şi  alin. (13), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Articol unic: Se respinge proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituţie publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.
HCL 271/27.04.2022
Respingerea proiectului de hotărâre privind achiziţionare servicii de consultanţă și asistenţă juridică în vederea asigurării funcționării Clubului Sportiv Municipal Corona, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

HOTĂRÂREA Nr.  271
din data de  27  aprilie  2022
 
 
 
Privind: respingerea proiectului de hotărâre privind achiziţionare servicii de consultanţă și asistenţă juridică în vederea asigurării funcționării Clubului Sportiv Municipal Corona, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 27 aprilie 2022;
Având în vedere:
– Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
– Adresa nr. 982 din15.04.2022 a C.S.M. Corona Brașov;
– Raportul de specialitate nr. 970 din 14.04.2022 al Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă și asistenţă juridică în vederea asigurării funcționării Clubului Sportiv Municipal Corona, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
În conformitate cu prevederile:
– Art. 1, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;
– Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Art. 29, alin. (1), lit. d) şi alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de rezultatul votului cu privire la proiectul propus: 11 voturi pentru şi 14 abţineri;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 96, alin. (3), art. 109, art. l29, alin. (1 ), art. 139, alin. (3), lit. a), alin. (13), art. 140, alin. 1, art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Articol unic: Se respinge proiectul de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă și asistenţă juridică în vederea asigurării funcționării Clubului Sportiv Municipal Corona, instituţie aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.

HCL 272/27.04.2022
Respingerea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162 din 27.03.2020 privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.

HOTĂRÂREA Nr. 272
din data de  27  aprilie  2022
 

 

 

Pentru: respingerea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162 din 27.03.2020 privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov;
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 27 aprilie 2022;
Având în vedere:
– Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
– Adresa nr. 982/15.04.2022 a CSM Corona Brașov;
– Raportul de specialitate nr. 971 din 14.04.2022 al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162 din 27.03.2020 privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov;
În conformitate cu prevederile:
– Hotărârii Guvernului nr. 884/2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă cu modificările şi completările ulterioare;
– Art. 5, alin. (1), lit. a), art. 67, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 273/2006 republicată, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de rezultatul votului cu privire la proiectul propus: 9 voturi pentru şi 15 abţineri;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (3), lit. f), alin. (7), lit. e), lit. f), art. 139, alin. (l) şi alin. (13), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :
Articol unicSe respinge proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 162 din 27.03.2020 privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.

HCL 741/20.09.2022
Aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

HOTĂRÂREA Nr. 741
din data de  20  septembrie  2022
 
 
 
 
Privind: aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 20 septembrie 2022;
Având în vedere:
– Referatul de aprobare nr. 1.847 din 14.09.2022 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
– Raportul de specialitate nr. 1.847 din 14.09.2022 al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
În conformitate cu prevederile:
– Legii nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată;
– H.C.L. nr. 235/29.03.2019 prin care s-a aprobat înfiinţarea structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”, instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, sub forma unui club sportiv municipal, polisportiv, persoană juridică de drept public, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov;
– Art. 173 din Codul Muncii, coroborate cu ale Titlului III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice, din Partea a VI-a a Codului Administrativ;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov: Comisiile 1 și 5 au avizat favorabil; Comisia 4 a avizat nefavorabil;
Având în vedere amendamentul formulat în plenul ședinței Consiliului Local de domnul Viceprimar Rusu Sebastian-Mihai, respectiv: ”se menține actualul ROF al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov și se introduce doar crearea celor 3 secții: baschet, volei, gimnastică”, care a fost votat cu unanimitate;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (3), lit. c), art. 136, alin. (6), art. 138, alin. (12), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă Organigrama, Statul de Functii și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituţie publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov, conform Anexelor 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.10.2022, ca urmare a schimbărilor organizatorice datorate separării de Direcția de Administrare și Infrastructură Sportivă Brașov.
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 242 din 17.04.2019 și Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 17.04.2019, republicată, își încetează aplicabilitatea începând cu data de 01.10.2022.
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.